Legal

Fundació Municipal Joan Abelló

La Fundació Municipal Joan Abelló té la seva seu a la Plaça Major, 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Tel. 93 5445099)
La Fundació Municipal Joan Abelló té la seva seu electrònica www.museuabello.cat , sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la Fundació
Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de la Fundació Municipal Joan Abelló que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web la www.museuabello.cat són de titularitat exclusiva de la Fundació Municipal Joan Abelló, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
La Fundació Municipal Joan Abelló explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.
S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits la Fundació Municipal Joan Abelló pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:
Fundació Municipal Joan Abelló
Berenguer III, 122
08100 Mollet del Vallès

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a la Fundació Municipal Joan Abelló per mitjà de framing.
La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la Fundació mitjançant in line linking.
L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació Municipal Joan Abelló conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web de la Fundació Municipal Joan Abelló
L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i de la Fundació Municipal Joan Abelló sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquest.
La Fundació Municipal Joan Abelló es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de la Fundació Municipal Joan Abelló poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

La Fundació Municipal Joan Abelló, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques pel que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis de la Fundació, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).
La Fundació Municipal Joan Abelló només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, tal i com es recull al Reglament General de Protecció de Dades.
Tant la Fundació Municipal Joan Abelló com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, La Fundació Municipal Joan Abelló està treballant en l’actualització del sistema de protecció de dades elaborant el Registre d’Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per la Fundació. Tan aviat com anem avançant, es procedirà a la seva publicació mitjançant enllaços al seu contingut.
La Fundació Municipal Joan Abelló aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.
En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.
La Fundació Municipal Joan Abelló garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
Les comunicacions de dades de caràcter personal a La Fundació Municipal Joan Abelló mitjançant el web http://www.museuabello.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.

1. Responsable del tractament de dades
Les dades de contacte del Responsable de tractament són:
Identitat Fundació Municipal Joan Abelló
CIF P5812304C
Adreça postal Berenguer III, 122
Telèfon 93 544 50 99
Correu electrònic museuabello@molletvalles.cat

2. Delegat de protecció de dades
La Fundació Municipal Joan Abelló ha designat una Delegació de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37 del Reglament general de protecció de dades (2016/679).
El correu electrònic de contacte de la Delegació de protecció de dades és: museuabello@molletvalles.cat

3. Legislació aplicable
La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del web de la Fundació, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

4. Base jurídica del tractament
La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés e inequívoc donat per la persona Usuària, per a l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

5. Finalitat del tractament de les dades
La Fundació Municipal Joan Abelló utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per la Fundació. Les dades tractades seran conservades fins que s’hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

6. Procedència de les dades personals
Les dades objecte de tractament per la Fundació Municipal Joan Abelló en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal, procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

7. Període de conservació
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de la Fundació i, en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats, legalment previstos.

8. Destinataris de les dades
Les dades de caràcter personal recollides mitjançant el web municipal i/o les butlletes de subscripció de la Fundació Municipal Joan Abelló, no seran facilitades a tercers aliens a aquesta Fundació, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

9. Drets i obligacions de les persones afectades
Les persones titulars de les dades tractades per la Fundació Municipal Joan Abelló tenen reconegut, en tot moment, l’exercici del dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió (dret a l’oblit) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran exercir el dret d’oposició en relació al tractament de les seves dades. En aquest cas, la Fundació Municipal Joan Abelló deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
La persona interessada podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades adreçant-se a:
Fundació Municipal Joan Abelló
Berenguer III, 122
08100 Mollet del Vallès

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat

10. Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de la Fundació Municipal Joan Abelló.

Responsabilitat en relació amb els continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Fundació Municipal Joan Abelló treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.
En aquest sentit la Fundació Municipal Joan Abelló es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.
La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
La informació continguda en aquest lloc web procedeix, en la seva totalitat, de fonts públiques. La Fundació Municipal Joan Abelló no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’ús de les eines o informacions contingudes en el web en relació a l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.
En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquest lloc web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint la responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.
Els fitxers de dades sol·licitats en els serveis de bústies i subscripcions d’aquest lloc web no contenen dades personals, ni l’usuari ha de proporcionar-los per utilitzar les funcionalitat i eines posades a disposició. La Fundació Municipal Joan Abelló no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte en el cas que sigui la de la Fundació Municipal Joan Abelló i estigui signada electrònicament. La informació obtinguda a través de les bústies de correu d’aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d’ella cap efecte jurídic vinculant. (Reial Decret 208/1996, art.4b).
La Fundació Municipal Joan Abelló no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de la Fundació Municipal Joan Abelló.

© Fundació Municipal Joan Abelló 2018