Privacitat i cookies

Fundació Municipal Joan Abelló

La Fundació Municipal Joan Abelló té la seva seu a la Plaça Major, 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Tel. 93 5445099)
La Fundació Municipal Joan Abelló té la seva seu electrònica www.museuabello.cat , sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la Fundació
Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de la Fundació Municipal Joan Abelló que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web la www.museuabello.cat són de titularitat exclusiva de la Fundació Municipal Joan Abelló, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
La Fundació Municipal Joan Abelló explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.
S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits la Fundació Municipal Joan Abelló pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:
Fundació Municipal Joan Abelló
Berenguer III, 122
08100 Mollet del Vallès

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a la Fundació Municipal Joan Abelló per mitjà de framing.
La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la Fundació mitjançant in line linking.
L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació Municipal Joan Abelló conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web de la Fundació Municipal Joan Abelló
L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i de la Fundació Municipal Joan Abelló sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquest.
La Fundació Municipal Joan Abelló es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de la Fundació Municipal Joan Abelló poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament de dades
Fundació Municipal Joan Abelló
CIF P5812304C
Berenguer III, 122
Telèfon 93 544 50 99
museuabello@molletvalles.cat

Activitats de tractament: finalitat, categories de dades i base jurídica de cada tractament

  1. Gestió de recursos humans i processos públics de provisió de llocs de treball: Gestionar el personal de l’entitat: selecció de personal, provisió de llocs de treball, contractació, gestió de nòmines i complements retributius, indemnitzacions per raons de servei, gestió de la jornada laboral, antiguitat, absències, permisos i llicències, vacances, prevenció de riscos laborals, investigació d’accidents de treball i malalties professionals, gestió d’assegurances, ajuts i prestacions socials, situacions, administratives o laborals, seguretat social, control laboral, règim disciplinari, formació, gestió de procediments administratius i judicials. Categories d’interessats: empleats, participants en processos públics de selecció, estudiants en pràctiques. Base jurídica: RGPD: 6.1.b). Execució d’un contracte o mesures precontractuals. RGPD: 6.1.a). Consentiment per al tractament de la dada de la imatge.
  2. Gestió de la comunicació de l’entitat: Gestió de comunicació, sol·licituds d’informació i promoció dels serveis de la Fundació i de les activitats que organitza. Categories d’interessats: sol·licitants d’informació, assistents a esdeveniments, subscriptors del butlletí, usuaris o subscriptors de grups d’informació. Base jurídica: RGPD: 6.1.e). Exercici de funcions públiques. RGPD: 6.1.a). Consentiment per al tractament de dades de subscriptors o participants en esdeveniments.
  3. Gestió dels Amics del Museu: Gestionar el grup d’Amics del Museu, que fan aportacions econòmiques i participen en sortides. Categories d’interessats: amics i benefactors del museu. Base jurídica: RGPD: 6.1.a). Consentiment dels interessats.
  4. Organització de visites i activitats: Gestionar les visites i activitats del museu. Categories d’interessats: visitants del museu, participants en esdeveniments. Base jurídica: RGPD: 6.1.e). Exercici de poders públics.
  5. Gestió comercial de clients i proveïdors: Contractació, facturació i gestió de serveis prestats i rebuts amb clients i proveïdors. Categories d’interessats: clients que reben serveis o proveïdors de serveis que són persones físiques. Base jurídica: la base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte comercial signat amb un client o proveïdor o l’adopció de mesures precontractuals. Art. 6.1.b) RGPD.
  6. Gestió dels préstecs d’obres artístiques: Gestionar els préstecs d’obres artístiques. Categories d’interessats: persones prestadores o prestatàries d’obres artístiques. Base jurídica: RGPD: 6.1.e). Exercici de poders públics.
  7. Elaboració del catàleg raonat de Joan Abelló: Identificar el conjunt d’obres de Joan Abelló i la seva localització. Realització d’un catàleg. Categories d’interessats: propietaris d’obres de Joan Abelló o persones relacionades amb la custòdia d’obres de l’artista. Base jurídica: RGPD: 6.1.e). Exercici de poders públics.

 

Terminis o criteris de conservació de les dades

Totes les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Les dades econòmiques de cada activitat de tractament es conservaran també tenint en compte els períodes de conservació obligada previstos en la legislació laboral, fiscal i tributària.

Destinataris      

Ajuntament de Mollet del Vallès, Administració tributària, Tresoreria de la Seguretat Social, Bancs i Caixes, Mútues, Jutjats i tribunals. També xarxes socials i mitjans de comunicació (amb el consentiment de l’interessat) per a finalitats de comunicació i difusió.

Drets

Els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició al tractament poden exercir-se enviant un email al responsable del tractament a dprotecciodades@molletvalles.cat

En cas que el tractament es basi en la prestació del consentiment, l’interessat tindrà dret a revocar-lo en tot moment, sens prejudici de l’ús que s’hagi fet fins al moment de les dades, que serà plenament vàlid.

En cas de discrepància, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Responsabilitat en relació amb els continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Fundació Municipal Joan Abelló treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.
En aquest sentit la Fundació Municipal Joan Abelló es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.
La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
La informació continguda en aquest lloc web procedeix, en la seva totalitat, de fonts públiques. La Fundació Municipal Joan Abelló no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’ús de les eines o informacions contingudes en el web en relació a l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.
En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquest lloc web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint la responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.
Els fitxers de dades sol·licitats en els serveis de bústies i subscripcions d’aquest lloc web no contenen dades personals, ni l’usuari ha de proporcionar-los per utilitzar les funcionalitat i eines posades a disposició. La Fundació Municipal Joan Abelló no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte en el cas que sigui la de la Fundació Municipal Joan Abelló i estigui signada electrònicament. La informació obtinguda a través de les bústies de correu d’aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d’ella cap efecte jurídic vinculant. (Reial Decret 208/1996, art.4b).
La Fundació Municipal Joan Abelló no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de la Fundació Municipal Joan Abelló.

© Fundació Municipal Joan Abelló 2019